اوتوپیای یونانیان

دکتر عطاءالله بیگدلی

📜بخشی از کتاب سیاست ارسطو

“هر شهری، همچنانکه می دانیم ، نوعی #اجتماع است و هر #اجتماعی به قصد خیر برپا می گردد؛ زیر آدمی همواره می کوشد تا کاری را انجام دهد که خود #نیکو می پندارد . اما اگر همه جوامع به پاره ای از خیر نظر دارند، آن جامعه ای که بالاتر از همه و فراگیرندۀ همه جوامع دیگر است، خیر برین را می جوید و این گونه #جامعه است که #شهر یا اجتماع سیاسی نام دارد. خطاست #پندار آنان که می گویند که مقام شهریار و سیاستمدار و سرور خانواده و خدایگان بنده، همه یکسانست. پیروان این پندار چنین گمان می کنند که تفاوت هریک از این کسان با دیگری، نه تفاوت کیفی، بلکه تفاوت کمی است و مربوط به بیشی یا کمی کسانی است که زیر دست آنانند. به گمان ایشان، اگر شماره زیردستان کم باشد، خدایگان بر آنان حاکم است؛ اگر اندکی بیشتر باشد، آنگاه #شهریار یا #سیاستمدار باید بر مسند #قدرت بنشیند، گویی میان #خانواده ای #بزرگی و شهری کوچک، و نیز میان شهریار و سیاستمدار فرقی نیست. تنها تفاوت در آنست که شهریار، حکومت مطلق دارد ولی سیاستمدار بر طبق قواعد فن کشورداری حکومت می کنند و به تناوب فرمانروا و فرمانبردار می شود.
ولی اگر این نکته را به شیوه ای که تاکنون در همۀ آثار خود به کار بسته ایم بررسی کنیم، نادرستی همه این عقاید آشکار می شود. به همانگونه که در هر زمینۀ دیگری باید هر چیز مرکب را به عناصر ساده و بی آمیغ آن (که کوچکترین ذرات فراهم آورندۀ آنند) ، تجزیه کرد، در اینجا نیز باید به تفصیل و تجزیه مفهوم شهر بپردازیم . در اینصورت فرق میان فرمانروایانی را که نام بردیم بهتر خواهیم شناخت، و نیز در باره موضوعات گوناگونی که هم اکنون یاد کردیم، بینشی علمی خواهیم یافت.”
ارسطو/ کتاب سیاست

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:
📘کتاب “سیاست” نوشته #ارسطو ترجمه #محمد #حسن #لطفی
📙کتاب “جمهور” نوشته افلاطون ترجمه فواد #روحانی
📗کتاب “تاریخ فلسفه راتلج – جلد ۱( از آغاز تا افلاطون)” نوشته س.س.و.تیلور ترجمه حسن لطفی

#اتوپیا #آرمان_شهر #ارسطو #افلاطون #جمهور #سیاست #یونان #بیگدلی #عطاءالله_بیگدلی #دانشگاه_امام_صادق

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.