جامعه شناسی منطق جهان مدرن در حوزه اجتماعیات

دکتر حسین کچویان

📜جامعه شناسی منطق دوران مدرن در حوزه اجتماعیات

“…نظریۀ اجتماعی در پی آن است که (در مقابل شکل های سیاسی جزئی) جامعه را همچون یک کل دریابد؛ در خصوص انواع گوناگون جامعه قائل به تمایز است و در باب آنها دست به تعمیم می زند؛ و به ویژه دل مشغول تحلیل مدرنیته، و شکل های زندگی اجتماعی است که طی دو سدۀ گذشته نخست در غرب و سپس به نحو فزاینده بر بقیۀ جهان فرمانروا شده اند. صرف آغاز به این تعریف به معنای آن است که هر نظریه پرداز اجتماعی احتمالا در پی برساختن یا از پیش فرض گرفتن کلان روایتی است. درواقع مارکس را به طور کلی نظریه پرداز اجتماعی کلان می شمارند….از دیدگاهی کلی تر، در نظریه ی اجتماعی در بهترین حالت به چشم یکی از وارثان اصلی روشنگری می نگرند؛ نظریۀ اجتماعی هم آرزوها و هم تناقض های روشنگری را بر عهده گرفته و به نمود درآورده است….به نظر من نظریۀ اجتماعی سه ویژگی شاخص دارد:

۱- نظریۀ اجتماعی با جامعه سروکار دارد که به عنوان چیزی متمایز از نهادهای سیاسی در نظر گرفته می شود؛ ۲- نظریۀ اجتماعی میان انواع مختلف جامعه تمیز قایل می شود و می کوشد در باب این انواع مختلف جامعه دست به تعمیم بزند؛ ۳- نظریۀ اجتماعی به ویژه با تحلیل مدرنیته سر و کار دارد – یعنی شکلی از جامعه که طی چند سدۀ گذشته در غرب مدرن سر برآورده است و رفته رفته بر کل جهان تسلط می یابد.

چون نظریۀ اجتماعی بدین گونه دریافته شود پدیده ای به لحاظ تاریخی نوآیین خواهد بود، و نه صرفا به دلیل شرط شمارۀ سوم…”

آلکس کالینیکوس

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:

📘کتاب “درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی” نوشته آلکس کالینیکوس توجمه اکبر معصوم بیگی

📙 کتاب “درآمدی بر فهم جامعه مدرن- دوره ۳ جلدی”

📕 کتاب “انسان و جامعه-نظریه سیاسی و اجتماعی از ماکیاولی تا مارکس” نوشته جان پلامناتز ترجمه کاظم فیروزمند

📗کتاب “جامعه شناسی مدرنیته” نوشته پتر واگنر ترجمه سعید حاجی ناصری و زانیار ابراهیمی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.