علوم اجتماعی و بحران

دکتر حسین کچویان

📜جامعه‌شناسی وفلسفه‌های تاریخ

“…«جامعه‌شناسی» تمام آن نقصان‌های روش‌شناختی و #معرفت شناختی موجود در نظریه‌پردازی‌های #نظریه‌ پردازان اجتماعی بویژه ماهیت استعلایی آن را لحاظ کرده و بجای تاملات نظری – فلسفی و روش‌شناختی فاقد #اعتبار و #استحکام منطقی قبلی، « #علم_مدرن » را با توجه به ویژگی‌های مورد ستایش و تمجید آن در الگوی نیوتنی با #تفسیر اثباتی یا ضداستعلایی، مبنای #طراحی جامعه‌شناسی قرار می‌دهد. با این تحول، جامعه‌شناسی به عنوان یک علم اثباتی به جای فلسفه، با رهایی از طبیعت به عنوان یک ساحت ذاتی و متعالی از تجربه، #تجدد را بیش از پیش در مسیر اتکای به خود یا جهانی که به واسطه فعل و عمل انسانها ساخته می‌شود نزدیک می‌کرد. در این جابه جایی، تصویر «جامعه» به عنوان یک قلمروی خودبنیاد و خودقانونگذار که بدون اتکای به ساحت الوهی و همچنین #نیرو های غیر‌تجربی یا متعالی #طبیعت عمل می‌کند، ممکن شده بود. به این ترتیب بنیانی کاملا درونی و در عین حال با عینیت و واقعیت غیر قابل تردید برای خودشناسی‌های تجدد فراهم گردید. به این ترتیب، جامعه‌شناسی ضمن حفظ بصیرت‌های موجود در #فلسفه‌ های‌ تاریخ قبلی با اعطای اعتبار عینی – تجربی به آنها نهایت استحکامی که در جهان فاقد بنیانهای مطلق و الوهی ممکن است را برای خودشناسی تجدد فراهم کرد. این که #آگوست_کنت در طبقه‌بندی خود جامعه‌شناسی را بنیان و اساس کل #علوم قرار می‌دهد، از فهم دقیق او از الزامات و اقتضائات تجدد است. در فهم کنت، خودبنیادی تجدد متضمن آن است که جهان تجددی در عمل و نظر بر فعل و عمل انسانی بنیاد گذاشته شود، هر بنیانی به غیر از این بنیان در تناقض با خود بنیادی تجدد قرار دارد. جامعه‌شناسی به عنوان علمی که قواعد و نظامات حاصله از #فعل و عمل انسانی را #کشف و #شناسایی می‌کند نه تنها مبنای تعریف و تحدید همه علوم بوده که مشخص می کند چه پدیده ها و چه مسائلی توانند وجود داشته باشند یا موضوع #تحقیق و #تفحص قرار گیرند، بلکه مبنای نظر هستی تجددی نیز هست؛ چرا که جامعه قلمرویی است که کل هستی از درون آن جوشیده و بر بنیان های آن استوار گردیده است…”
حسین #کچویان

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:
📙کتاب “تجددشناسی وغربشناسی؛حقیقت های متضاد” #حسین کچویان
📕کتاب “درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی” نوشته الکس کالینیکوس ترجمه اکبر معصوم بیگی
📗کتاب “درآمدی بر فهم جامعه مدرن” دوره سه جلدی ویراستاران،استوارت هال وبرم گیبن

#تاریخ #تجدد #علم_اجتماعی‌_مدرن #فلسفه_تاریخ #حسین_کچویان #دانشگاه_تهران #اجتماعیات #علم_مدرن #جامعه_شناسی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.