فلسفه یونان و انسان سیاسی

دکتر سیدحسین شهرستانی

📜 فلسفه کلاسیک ومسئله #انسان سیاسی

مهمترین موضوع فلسفه‌سیاسی، #زندگی فلسفی است: فلسفه نه به عنوان #آموزش یا #نظامی از معرفت، بلکه به عنوان راه زندگی، راه حل مسائلی را ارائه می‌دهد که به زندگی #سیاسی ، پویایی می‌بخشد. تکاندهنده‌ترین تمایز میان فلسفه سیاسی #کلاسیک و علم سیاست جدید این است که علم سیاست جدید دیگر نسبت به سؤالی که #راهبرد فلسفه سیاسی کلاسیک بود توجهی ندارد! منظور، سؤال درباره بهترین نوع حکومت یا بهترین نظم سیاسی است. از طرف دیگر، علم سیاست عمدتا به سؤالهایی توجه دارد که برای فلسفه سیاسی کلاسیک از اهمیت بسیار کمتری برخوردار است و آن مسئله روش یا #متدولوژی است. فلسفه سیاسی کلاسیک بدقت و حتی با وسواس کامل آن استخوانبندی و جوهره ای که ذاتی و طبیعی #حیات سیاسی و هدفهای آن است را دنبال می کرد. فلسفه سیاسی کلاسیک می‌کوشید تا با قبول تعارضات و تمایزات اساسی موجود در زندگی سیاسی و دقیقا در همان معنی و جهتی که این تمایزات در حیات سیاسی مطرح می شد و همچنین با تعمق درباره آنها و با فهم آنها تا حد ممکن به اهداف خود دست یابد؛ فلسفه سیاسی کلاسیک با تمایزاتی اساسی چون تمایز میان «وضع #طبیعی» و «وضع #مدنی» تمایز میان «داده» و «ارزش»، یا تمایز میان «#حقیقت» و «#ایدئولوژی» یا تمایز میان دنیا یا دنیاهای جوامع گوناگون، یا تمایز میان «من» و «ما»، یعنی تمایزاتی که در حیات واقعی سیاسی ناشناخته و بیگانه بوده صرفا از تأملات علمی و فلسفی ریشه می‌گیرد، آغاز نمی‌کرد. فلسفه سیاسی کلاسیک به دلیل ارتباط مستقیم با حیات سیاسی ماهیتا «عملی» بود و از سویی، تصادفی نیست که فلسفه سیاسی جدید اغلب خود را «تئوری» سیاسی می‌خواند. موضوع مقدماتی فلسفه سیاسی کلاسیک توصیف یا درک زندگی سیاسی نبود، بلکه #رهبری درست آن بود. خواست #هگل مبنی بر برخورداری فلسفه سیاسی از استقرار دولت بدان گونه که باید باشد، یا از تعلیم این نکته که دولت چگونه عمل کند، و اینکه سعی کند که موقعیت فعلی و واقعی #دولت را به عنوان یک امر اساسأ عقلی درک کند به مثابه رد علت وجودی فلسفه سیاسی کلاسیک است.

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:

📗کتاب “فلسفه سیاسی چیست؟” لئو اشتراوس ترجمه فرهنگ #رجایی

📘 کتاب “تاریخ فلسفه سیاسی ” لئو اشتراوس و جوزف کراپسی ترجمه #یاشار جیرانی و #شروین مقیمی

📕کتاب “شهر و انسان” لئو اشتراوس ترجمه #رسول #نمازی

📒کتاب” مقدمه ای سیاسی بر فلسفه” لئو اشتراوس ترجمه یاشار جیرانی

#فلسفه_کلاسیک #فلسفه_یونان #فلسفه_سیاسی #لئو_اشتراوس #متدولوژی #افلاطون #سقراط #هگل #شهرستانی #سید_حسین_شهرستانی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.