معنای لیبرالیسم

دکتر محمد رجبی

📜عقل روشنگری و آزادی

برای هر فرد به تنهایی سخت دشوار است خود را از نابالغی‌ای که سرشت او شده است بیرون بکشد. او دیگر آن را دوست هم می‌دارد، و به راستی از به کارگرفتن فهم خود ناتوان است، زیرا هرگز به وی چنین فرصتی نداده‌اند. قاعده‌ها و احکامِ از پیش ساختهِ این ابزارهایِ خودکار کاربرد عقلانیِ استعدادهایِ طبیعی او، زنجیرهای نابالغی همیشگی وی هستند، و آنکس نیز که این زنجیرها را به دور می‌افکند می تواند از فراز گودالی باریک جستی نامطمئن کند و بس، زیرا که {فهم او} به حرکت آزادانه‌ای از این دست عادت ندارد. از این رو بسیار اندک‌اند کسانی که توانسته باشند با پرورانیدن ذهن‌شان خود را از نابالغی به در آورند و سپس گام‌های مطمئن بردارند. برای دستیابی به این #روشنگری به هیچ چیز نیاز نیست مگر #آزادی؛ تازه آن هم به کم زیانترین نوع آن، یعنی: آزادی کاربرد #عقل خویش در امور همگانی به تمام و کمال. اما از همه سو می‌شنوم که فریاد برمی‌دارند که عقل نورزید! نظامی می‌گوید: عقل نورزید! مشق‌بکنید! مدیر مالیه می‌گوید: عقل نورزید! پول بسلفید! کشیش می‌گوید: عقل نورزید! ایمان بیاورید! (تنها یک سرور در جهان هست که می‌گوید: عقل بورزید هرچندان و در هر باره که دلخواه‌تان است، اما فرمانبرداری کنید!) این چیزها یکسر همه محدود کننده‌ی آزادی است. اما کدام محدودیت سد راه #روشنگری است؟ و کدام است که نه تنها مانع نیست بلکه پیش برنده‌ی آن است؟ به این پرسش من چنین پاسخ می‌دهم: کاربرد همگانی عقل خویش را می‌باید همواره آزاد گذاشت و این یگانه ابزاری است که می تواند آدمیان را به روشن نگری برساند…پیمانی که نوع بشر را برای همیشه از دستیابی بر روشنگری بیشتر بازدارد همانا باطل است و پوچ، حتی اگر بالاترین قدرتها و شوراهای قانونگذاری و شکوهمندترین توافقنامه های صلح مهر تصویب برآن زده باشند.

امانوئل کانت

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:

📗کتاب “واژه نامه فرهنگی سیاسی” نوشته شهریار زرشناس

📙کتاب ” فرهنگ اندیشه ای سیاسی” سرویراستار فیلیپ پی وینر ترجمه خشایار دیهیمی

📙کتاب ” روشن نگری چیست؟ روشنی یابی چیست؟” نوشته ارهارد بار ترجمه سیروس آرین پور

📗مقاله ” از مدرنیسم تا پست مدرنیسم” نوشته لارنس کهون ویراستار فارسی عبدالکریم رشیدیان

#روشنگری #لیبرالیسم #محمد_رجبی #اومانیسم #آزادی #روشنگری_چیست #عقل_مدرن #علم_جدید #گفتمان_نخبگان_علوم_انسانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.