علوم اجتماعی و بحران

📜جامعه‌شناسی وفلسفه‌های تاریخ "...«جامعه‌شناسی» تمام آن نقصان‌های روش‌شناختی و #معرفت شناختی موجود در نظریه‌پردازی‌های #نظریه‌ پردازان اجتماعی بویژه ماهیت استعلایی آن را لحاظ کرده و بجای تاملات نظری - فلسفی و روش‌شناختی فاقد #اعتبار و…

جایگاه عارف در نسبت با فیلسوف

📜آزادی و ضرورت "...#ابن‌_سینا برای توضیح مفهوم علم و تعقل، از سلب شروع می‌کند؛ #انسان ابتدا از امور #مادی سلب توجه می‌کند. وقتی می‌خواهد در مورد #اسب فکر کند، به آن توجه می‌کند؛ اسب یک موجود جسمانی است و کالبدی دارد. در ابتدا باید از این…

فوکو و تاریخ جنون

"... #جنون #انسان را مجذوب می‌کرد، زیرا #معرفت پنداشته می‌شد. جنون معرفت بود، قبل از هر چیز از آن رو که این صور بی‌معنا در واقعیت عناصر معرفتی صعب و باطنی بودند که همگان بدان راه نداشتند. #دیوانه با سادگی معصومانه خود، این #معرفت…

مشروطه و مسأله حق

📜قوای استبدادیه و بیداری عقلای امت "...در این زمینه که دستمان نه تنها از دامان #عصمت ، بلکه از #ملکه #تقوی و #عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضدّ حقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم ، همچنانکه بالضروره معلوم است ، حفظ همان درجه مسلّمه از…

نقش جهان بینی در علم

📜نقش جهان بینی در علم "...در تمام علوم، دو جنبه داریم، یک جنبه متشکل از واقعیات طبیعت یا حقایق است. جنبۀ دیگر دیدگاه انسانی است که این حقایق را طبقه بندی می کند و آنها را در قالب نظریه ها می ریزد و بعضی مفاهیم را تدوین می کند. این دو جنبه…

جایگاه فلسفه در نسبت با علوم

📜نسبت فلسفه و علم "...ملاصدرای #شیرازی در کتاب مبدأ و #معاد از ارسطو نقل می‌کند که طلب فلسفه موقوف به سیر از #فطرت اول به فطرت ثانی است و تا این سیر صورت نگیرد، فلسفه هم ممکن نمی‌شود. فطرت اول حالت عادی ما در برخورد و #تماس با امور و…

تفکر، فرهنگ و تمدن

📜 تفکر، فرهنگ و تمدن "...هر دوره تاریخی به دو مرحله «فرهنگ» و «تمدن» تقسیم می شود و به هر نحوی که فضا و مفهوم این دو واژه روشن گردد، نظام فلسفی خاصی نضج می گیرد. «فرهنگ» مرحله زایش تمدن است و مقدم بر آن و تمدن مرحله مرگ فرهنگ است و مؤخر…

رویکرد غرب گریزی در مواجهه با غرب

"...صاحبان این رویکرد سوم می گويند که ما بايد به ماقبلِ همين دوران برگرديم. باید يک زندگی ساده و بسيطی داشته باشيم و مانع استحاله در این تمدن شويم و مواظب باشيم اقتضائات آن در زندگی ما نفوذ نکند. مجتهد بزرگوار دوران مشروطه، مرحوم ميرزا…

فراغت و اندیشیدن به امور

📜فراغت و اندیشیدن "...بنابراین کسی که احتمالا برای نخستین بار هنری، از هر گونه، را - که فراتر از ادراکهای حسی همگان بود - کشف کرد، از سوی انسانها مورد ستایش قرار گرفت؛ تنها نه بدان علت که در کشفیات او چیزی سودمند یافت می شد، بلکه بدان…

بحران در فهم جدید از علم

📜عصر اضطراب "ما امروز زیر تابلوی «سقوط تمدن» زندگی میکنیم. این وضع بواسطه جنگ پدید نیامده است؛ جنگ تنها یکی از مظاهر آن وضع است. فضای روحانی به فضای واقعی خشکی تبدیل شده است که به نوبه خود واکنش نشان می دهد و از هر حيث نتایج مصیبت باری…