عقل در دوران مدرن

📜عقل در دوران مدرن "...نیوتن نخستین بار برای شناخت طبیعت راهی را نشان داد که از فرضیات دلبخواهی و خیالی به مفهوم روشن می انجامید و از تاریکی به روشنایی می رسید: «طبیعت و قوانین آن در تاریکی نهفته بودند خدا گفت: بگذاریم نیوتن بیاید و همه…

تمدن سازی اسلام

📜تمدن سازی اسلام "تمدن جامعه انسانی در آیینه تدین او ظهور دارد و ظهور هر گونه برازندگی او در گرو استقرار در مقطع چهارم از اسفار چهارگانه سالكان الهی است. چهارمین میدان مهاجرت از اسفار اربعه سفر از خلق به سوی خلق با حق است. چنین مسافری…

جامعه شناسی منطق جهان مدرن در حوزه اجتماعیات

📜جامعه شناسی منطق دوران مدرن در حوزه اجتماعیات "...نظریۀ اجتماعی در پی آن است که (در مقابل شکل های سیاسی جزئی) جامعه را همچون یک کل دریابد؛ در خصوص انواع گوناگون جامعه قائل به تمایز است و در باب آنها دست به تعمیم می زند؛ و به ویژه دل مشغول…

رویکرد غرب پذیری در مواجهه با غرب

📜شاخصۀ روشن فکر سکولار "....دنیای شرق فرهنگی که در مقابل غرب فرهنگی است، معمولاً تابع روشن فکران غربی بوده اند و تحت تأثیر آنها فضای روشن فکری را تصوير می کردند. از نظر آنها وقتی تکامل مادی تعریف شد، دين عامل مزاحمت تکامل اجتماعی است لذا…

دو نوع فهم از جهان

📜تاریخ انگاری و تفکر " ....در این میان آخرین صورت غلبه‌ی اصول روشنگری در قامت علم‌انگاری ظاهر شد و به‌واسطه‌ی فلسفه و از قِبَل آن سر آن داشت یا درست بگوییم این سودای محال را در سر می‌پرورد که آیا می‌شود از دست «گذشته» و لذا تاریخ رها شد و…

سه رویکرد اصلی در علوم انسانی

📜نسبت علم و دین "...شکل‌گیری و تثبیت مفهوم حسی تجربی و #آزمون پذیر علم در اندیشه و باور جامعه‌غربی موجب شد تا لفظ علم که قبل از آن بر دانش‌های دینی و عقلی نیز اطلاق می‌شد، از معانی سابق خود به سوی بخشی از دانش که پائین‌ترین سطح معرفت بود…