سیری در ابعاد نظری و عملی الهیات یونان باستان

📜 تئوس در فرهنگ اساطیری یونانیان خدایان و نامیرایان یونانی قدرت‌هایی هستند که جلوه‌های گوناگون کیهانی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را در هم می‌آمیزند و این آمیزش چنان است که نمی‌توان اجزای آن را از یکدیگر جدا انگاشت. درمذهب یونانیان کهن و…

اپیزود ۱۰ پادکست گفتمان ، شهریار زرشناس : فهم تاریخ بر اساس اوقات سه‌گانهٔ تاریخ بشر

📜اوقات سه گانه تاریخ بشر "...تاریخ دینی بشر مبتنی بر وقت رحمانی و نسبت قرب به ساحت قدس الهی است. افق تاریخ دینی بشر، افق گشادگی به حقیقت و حاکمیت عدل و هدایت و رحمت است. انسان در افق تاریخ دینی در نسبتی حضوری و قرب نسبت به انوار هدایت الهی…

نتایج بحث از «فلسفه تاریخ»

📜فلسفه تاریخ "فلسفه تاريخ، علمی نظری است كه به تحليل و تعليل تاريخ به مثابه كليتی فراگير و منسجم و مبتنی بر روابط قاعده مند می پردازد؛ به گونه ای كه نتايج آن، معطوف به كاركردهای عينی است و در آن، سؤالاتی همانند علل پيدايش و تكامل تاريخ،…

اولین کارکرد حوزه در نسبت با علوم انسانی

📜حوزه و علوم انسانی "...ما نمی گوییم علوم انسانی غیر مفید است؛ ما می گوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است؛ بحث سر این است. محل کلام بین آنچه که ما می گوییم و آنچه که ایشان فرمودند، دو تاست. اصلا مرکز اثبات و نفی، یک چیز نیست. بحث سر این…

جامعه شناسی به مثابه بنیاد علوم در نظر «آگوست کُنت»

📜جامعه شناسی و طرح فیزیک اجتماعی ابداع حوزه نظریه اجتماعی جهشی تکاملی و نقطه عطفی در تاریخ نظریه‌پردازی تجدد به حساب می‌آید. جامعه‌شناسی ضمن پیروی و تبعیت از روش‌شناسی‌ای که در انقلاب علمی و به وسیله دانشمندانی چون نیوتن اعتبار و…

آیت الله سید محمد مهدی میرباقری : ضرورت بحث از فلسفهٔ تاریخ

📜ثمرات بحث از فلسفه تاریخ "...بحث فلسفه تاریخ خلأهایی را پر می‌کند و دستاوردهای مثبت مهمی برای ما دارد که در حوزه عمل به کار می‌آید. یکی از ضرورت‌ها و نتایج این بحث آن است که اگر ما بخواهیم مدعی تمدن و بخصوص تمدنی جهانی باشیم و برای آینده…

انسان به مثابه سوژه

📜 روشنگری و به قدرت رسیدن «من» چه راحت است صغير بودن! دیگرانی که از سر خیرخواهی، سرپرستی انسان‌های صغیر را برعهده گرفته‌اند زود درمی‌یابند که بخش اعظم نوع بشر برداشتن گام به سوی بلوغ ذهنی را نه تنها دشوار بلکه بسیار خطرناک می‌دانند. دیگران…

معانی مختلف عقل در جهان اسلام – قسمت ششم – عقل سِعی

📜 عقل کلی در حکمت اسلامی " ...بعد از تنزل به مرتبه تعین ثانی، تنزل است به مرتبه ارواح که آن را عالم غیب و عالم امر و عالم علوی و عالم ملکوت گویند و آن عبارت از عالمی است که اشارت حسی بدان راه نیابد. چنان که عالم شهادت ، عبارت از عالمی است…

علم جدید و محوریت انسان در خلقت

📜متافیزیک و فیزیک "... فیزیکدانان از چند لحاظ به فلسفه نیازمندند: (1) فلسفه روی جهت گیری تحقیقات ما اثر می گذارد، زیرا هر کار تحقیقاتی همواره با یک فلسفۀ خاصی صورت می گیرد. یک تجربه گرا تنها به جمع آوری اطلاعات تجربی و ارائه مدلهای…

پرسش از وجهِ عرفانیِ فرهنگِ ایرانی

📜خصلت شاعرانگی ایرانیان "...پیوند و ارتباط درونی ایرانیان با شاعران بزرگشان از چه سنخ است که چنین به اعماق سرشتشان رسوخ کرده و سایه ای سنگین بر کل جهان بینی آنان افکنده است؟ ایرانیان مقهور و مسحور نبوغ گرانمایه شاعرانشان، دمی از حضور فعال…