عالم انسانی در جهان غیر مدرن

📜 نظم وجودشناختی در عالم پیشامدرن در سنت ، وجود از نظمى ذاتى برخوردار است که واجد معناى مشخصى براى موجودات آن می‌باشد. بر حسب این ویژگى که اختصاص به این دین یا آن دین و این سنت یا آن سنت نیز ندارد گونه‌‏هاى بودن موجودات و نحوه رفتار و عمل…

قرآن و مقام بقای بعد الفناء

📜 توحید ذاتی "...در قوس صعود ، بحث از این است که عارف به مقامی دست می یازد که این واقعیت را به چشم دل شهود می کند. این شهود، به واسطه تجلی حق ، یعنی تجلی افعالی است. بنابراین، عارف با رسیدن به مقام فنای افعالی (شهود و درک توحید افعالی) در…

شکل گیری علوم انسانی در امتداد علوم جدید

📜فلسفه و علوم انسانی "...دیلتای در کتاب ذات فلسفه تصریح می کند در وضعیت پیش آمده ناشی از علوم، کار فلسفه نه تامل کلی و عقلانی در باب وجود ، که نوعی معرفت شناسی، «نظريۀ نظريه» یا «منطق و نظريۀ معرفت » است: «فلسفه با جست و جوی کورمال در پی…

شرق شناسی و غرب شناسی وارونه

"...گاهی سخن از غرب شناسی می گویند. اگر مقصود گویندگان این است که ماهیت غرب را بشناسیم، با این شناخت شرق شناسی را هم می شناسیم و این شناخت ممکن است مایه تذكر و رهایی از استیلا باشد. اما اگر منظور ناچیز انگاشتن فکر و علم غربی و جستجوی عیبها…

ویژگی‌های علم مدرن

📜ویژگی های علم جدید "...علوم جدید که بر پایه عقل مدرن و نسبت استیلاجویانه (تکنیکی) بشر با هستی بنا شده است ماهیتا با علوم سنتی و معنوی تفاوت دارد. در واقع تفکر دینی ، صورت علمی خاص خود را پدید می آورد و تفکر خودبنیادانگار، صورت علمی ای…

گادامر و علوم انسانی

📜گادامر و تاریخ‌مندی علوم انسانی گادامر در مواجهه با آنچه علوم انسانی می‌خواند بر آن است که این علوم نباید تلاش کنند که پدیده انضمامی را به منزله مصداقی از یک قاعده کلی فهم نمایند و مورد «خاص یا جزئی» نیز فقط برای تأیید «قانونی» که با آن…

ضرورت مواجهه فلسفی با علوم انسانی

📜 تفکر فلسفی و گشودن راه آینده فلسفه ، معاصرتی است که خود را می‌اندیشد و به خود آگاه می‌شود. فلسفه ربطی ناگسستنی با زندگانی دارد. زندگانی را می‌فهمد و آن را در هیئت مفاهيم مضبوط عرضه می‌کند تا زندگانی به خویش آگاه شود و به امکاناتی که در…

جایگاه علوم انسانی در پی‌ریزی تمدن نوین اسلامی – بخش اول

جایگاه علوم انسانی در پی‌ریزی تمدن نوین اسلامی تمدن معاصر غربی پدیده‌ای است که جوامع اسلامی در مقطع تاریخی کنونی با آن مواجه­اند. این مواجهه بیش از دو قرن است که آغازشده و به ‌عنوان یک مسئله ظاهر شده­ است. مسئله شدن نحوه تعامل ما با…

تاریخ جنون در بیان فوکو

📜فوکو و تاریخ جنون "...جنون انسان را مجذوب می‌کرد، زیرا معرفت پنداشته می‌شد. جنون معرفت بود، قبل از هر چیز از آن رو که این صور بی‌معنا در واقعیت عناصر معرفتی صعب و باطنی بودند که همگان بدان راه نداشتند. دیوانه با سادگی معصومانه خود، این…

برخی از کارکردهای عقل انسان

📜در انواع ادراکات "...و تعقل عبارت است از ادراک شئی از حیث ماهیت و حدش، نه از حیث چیزی دیگر، خواه تنها اخذ و اعتبار شود و یا با غیرخودش از صفاتی که بنابر این نوع از ادراک ، ادراک می شوند؛ و هر ادراکی ناگزیر از تجریدی در آن است، پس این…