مرور رده

صوت

تاریخ جنون در بیان فوکو

📜فوکو و تاریخ جنون "...جنون انسان را مجذوب می‌کرد، زیرا معرفت پنداشته می‌شد. جنون معرفت بود، قبل از هر چیز از آن…

مشروطه و تکوین حوزه عمومی

مشروطه و تکوین حوزه عمومی در ادبیات دوره مشروطه فرض بر این است که انسان آزاد است تا زمانی که به او تکلیفی…

پرسش امکان بشر است

پرسش امکان بشر است کارگاه آموزشی مهدی بنایی جهرمی در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی معرفی استاد دکتر مهدی…