مرور رده

صوت

تاریخ جنون در بیان فوکو

📜فوکو و تاریخ جنون "...جنون انسان را مجذوب می‌کرد، زیرا معرفت پنداشته می‌شد. جنون معرفت بود، قبل از هر چیز از آن…