مرور رده

درنگ

اهمیت شناخت غرب

📜اهمیت شناخت غرب "...غرب یک منطقه جغرافیایی نیست غرب جایی نیست که در آن سیاست و ایدئولوژی خاصی حاکم باشد، غرب…

علم در فرهنگ اسلام

📜جایگاه علم در فرهنگ اسلام " به دلیل قدرتى که عقل در شناخت و آگاهى نسبت به قضایا و گزاره ‏هاى دینى دارد و در…