مرور رده

فیلم

اهمیت شناخت غرب

📜اهمیت شناخت غرب "...غرب یک منطقه جغرافیایی نیست غرب جایی نیست که در آن سیاست و ایدئولوژی خاصی حاکم باشد، غرب…

علم در فرهنگ اسلام

📜جایگاه علم در فرهنگ اسلام " به دلیل قدرتى که عقل در شناخت و آگاهى نسبت به قضایا و گزاره ‏هاى دینى دارد و در…

زمینه‌های طرح بحث علم دینی

🔵"...آگاهی دینی در مرتبه ای قرار دارد و آگاهی های بشری یک‌مرتبه دیگری دارند؛ 🔵 یعنی اگر ما معتقد باشیم که جهان…

خودآگاهی و علوم انسانی مدرن

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل : "...عقل، گوهر است یعنی چیزی است که همه واقعیات به وسیله آن و در ذات آن، وجود و قوام می…