مرور رده

فیلم

عقلانیت سکولار

بی گمان مدنیت معاصر غربی در بعد مناسبات اجتماعی و سیاسی تا حد زیادی وامدار ارزشها و اصول ليبرالی است. فردگرایی،…

معنای تجربی بودن علم جدید

سخنرانی دکتر سید حمید طالب زاده در چهارمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی 📜تفاوت تجربه در دنیای مدرن با…

انحصار معنای علم در حس

"....روشنگری مدرن در دو قرن هفدهم و هجدهم با نوعی از راسیونالیسم و عقل گرایی قرین بود و حضور و نفوذ عقل…

عقل در دوران مدرن

📜عقل در دوران مدرن "...نیوتن نخستین بار برای شناخت طبیعت راهی را نشان داد که از فرضیات دلبخواهی و خیالی به مفهوم…