مرور رده

فیلم

ایده دانشگاه

📜ایده دانشگاه "...دانشگاه پاریس با ایده فلسفی خدمت به الهیات سامان یافت. سایر دانشگاه هایی که در اروپای آن زمان…

بورژوازی و تکوین علم مدرن

📜بورژوازی و تکوین جهان مدرن طی سده‌های آغازین هزاره دوم (پیش از رنسانس)، در لایه‌های درونی جامعه فئودالی تغییرات…

نقدی بر امکان علم دینی

📜 علم دینی و مسئله تاریخمندی تکیه بر سرشت تاریخی و فرهنگی علوم جدید غربی و به چالش گرفته شدن ادعای جهان شمولی و…

متافیزیک و انسان جدید

📜متافیزیک و انسان مدرن تاریخ متافیزیک، تاریخ در حجاب رفتن هستی و به محاق فراموشی رفتن آن است؛ تاریخی که دیگر به…