مرور برچسب

اقتصاد اسلامی

نسبت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی

📜اقتصاد اسلامی "...درک اقتصاد اسلامی و ویژگیهای پیشرفت اقتصادی اسلامی جز از طریق بررسی تفاوتهای مبنایی که ریشه در ایدئولوژی، جهان بینی و نگرشهای فرهنگی دارد امکان پذیر نیست. تفاوت اصلی دیدگاه های الهی از دیدگاه صادی در ایمان به غیب است.…