مرور برچسب

اپیستمه

مفهوم علم اپیستمه در نزد یونانیان

📜 اپیستمه و وجهه نظر یونانیان به جهان پرسش از فلسفه هم از نظر محتوا و هم از حيث نحوه #پرسش امری يونانی است. #هايدگر فلسفه را حقيقتا امری يونانی می‌داند كه خاستگاه يونانی داشته و صرفا در يونان امكان تحقق داشته است. او می‌پرسد چرا چنين است؟…