مرور برچسب

بحران هویت

زمینه‌های طرح بحث علم دینی

🔵"...آگاهی دینی در مرتبه ای قرار دارد و آگاهی های بشری یک‌مرتبه دیگری دارند؛ 🔵 یعنی اگر ما معتقد باشیم که جهان ذومراتب است، مراتب وجود شناختی مختلفی وجود دارد. اساساً دین یعنی اینکه شما قائل به وجود مراتب در این جهان باشید. اگر ما مراتب…