مرور برچسب

تجدد

جامعه شناسی به مثابه بنیاد علوم در نظر «آگوست کُنت»

📜جامعه شناسی و طرح فیزیک اجتماعی ابداع حوزه نظریه اجتماعی جهشی تکاملی و نقطه عطفی در تاریخ نظریه‌پردازی تجدد به حساب می‌آید. جامعه‌شناسی ضمن پیروی و تبعیت از روش‌شناسی‌ای که در انقلاب علمی و به وسیله دانشمندانی چون نیوتن اعتبار و…

رویکرد غرب پذیری در مواجهه با غرب

📜شاخصۀ روشن فکر سکولار "....دنیای شرق فرهنگی که در مقابل غرب فرهنگی است، معمولاً تابع روشن فکران غربی بوده اند و تحت تأثیر آنها فضای روشن فکری را تصوير می کردند. از نظر آنها وقتی تکامل مادی تعریف شد، دين عامل مزاحمت تکامل اجتماعی است لذا…