مرور برچسب

تمدن اسلام

رویکرد غرب گریزی در مواجهه با غرب

"...صاحبان این رویکرد سوم می گويند که ما بايد به ماقبلِ همين دوران برگرديم. باید يک زندگی ساده و بسيطی داشته باشيم و مانع استحاله در این تمدن شويم و مواظب باشيم اقتضائات آن در زندگی ما نفوذ نکند. مجتهد بزرگوار دوران مشروطه، مرحوم ميرزا…

تمدن سازی اسلام

📜تمدن سازی اسلام "تمدن جامعه انسانی در آیینه تدین او ظهور دارد و ظهور هر گونه برازندگی او در گرو استقرار در مقطع چهارم از اسفار چهارگانه سالكان الهی است. چهارمین میدان مهاجرت از اسفار اربعه سفر از خلق به سوی خلق با حق است. چنین مسافری…