مرور برچسب

جمال‌الدین میر شرف‌الدین

مواجهه ما با غرب در دوران عباسیان

📜مواجهه ما در غرب در زمان عباسیان "..در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم و در طول قرن سوم، یک نهضتی در نظام دستگاه عباسی رخ می‌دهد که پیش تر در اواخر دوران ساسانی شروع شده بود، عباسی‌ها که رویای یک امپراطوری را به لحاظ قدرت سیاسی و اقتصادی…

سیری در ابعاد نظری و عملی الهیات یونان باستان

📜 تئوس در فرهنگ اساطیری یونانیان خدایان و نامیرایان یونانی قدرت‌هایی هستند که جلوه‌های گوناگون کیهانی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را در هم می‌آمیزند و این آمیزش چنان است که نمی‌توان اجزای آن را از یکدیگر جدا انگاشت. درمذهب یونانیان کهن و…

ضرورت مواجهه فلسفی با علوم انسانی

📜 تفکر فلسفی و گشودن راه آینده فلسفه ، معاصرتی است که خود را می‌اندیشد و به خود آگاه می‌شود. فلسفه ربطی ناگسستنی با زندگانی دارد. زندگانی را می‌فهمد و آن را در هیئت مفاهيم مضبوط عرضه می‌کند تا زندگانی به خویش آگاه شود و به امکاناتی که در…

دیگرآگاهی شرط رسیدن به خودآگاهی

📜آگاهی و خودآگاهی در اندیشه غرب "..اگو(Ego)، پس از تجربه خویش در «آگاهی »، گمان می برد که حق دارد فرض کند که خودشناسی اش مطلق است، یعنی شناخت هر چیز، صرفا شناخت خویشتن است. او با عبور از مراحل گوناگون تجربه - «یقین حسی»، «ادراک»، «نیرو و…