مرور برچسب

سید مهدی میرباقری

رویکرد غرب گریزی در مواجهه با غرب

"...صاحبان این رویکرد سوم می گويند که ما بايد به ماقبلِ همين دوران برگرديم. باید يک زندگی ساده و بسيطی داشته باشيم و مانع استحاله در این تمدن شويم و مواظب باشيم اقتضائات آن در زندگی ما نفوذ نکند. مجتهد بزرگوار دوران مشروطه، مرحوم ميرزا…

رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب

📜رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب "...دسته ديگر روشن فکران، روشن فکران مسلمان هستند كه البته از آنها به روشن فکران اسلامی تعبير نمی كنم؛ چرا كه تفکر اسلامی آنها در مسيری که برای تکامل اجتماعی تعريف می کنند، حضور فعال ندارد. آنها فقط…

مهمترین چالش ما در دوران جدید

📜تعیین جایگاه غرب شناسی در برنامه ریزی اجتماعی "....ابتدا باید مفهوم دینداری را درون جامعه خود و جامعه بشری توسعه بدهیم. ما باید مفهوم دینداری، مفهوم توحید و مفهوم ولایت الهیه را به گونه ای تبیین کنیم که همه شئون حیات را بپوشاند. این…