مرور برچسب

علم جدید

علم جدید و محوریت انسان در خلقت

📜متافیزیک و فیزیک "... فیزیکدانان از چند لحاظ به فلسفه نیازمندند: (1) فلسفه روی جهت گیری تحقیقات ما اثر می گذارد، زیرا هر کار تحقیقاتی همواره با یک فلسفۀ خاصی صورت می گیرد. یک تجربه گرا تنها به جمع آوری اطلاعات تجربی و ارائه مدلهای…