مرور برچسب

علوم سیاسی

جایگاه سیاست نزد ماکیاولی

"....اگرچه طبع خودخواه و حسود آدمی که در سرزنش، تیز چنگ و در ستایش گند است، کشف و معرفی هرگونه اصول و نظام های نوین را تقریبا به اندازه کشف دریاها و قاره های ناشناخته، خطرناک می سازد، لیكن اینجانب به انگیزه انجام آنچه ممکن است به…