مرور برچسب

غرب

زمینه‌های طرح بحث علم دینی

🔵"...آگاهی دینی در مرتبه ای قرار دارد و آگاهی های بشری یک‌مرتبه دیگری دارند؛ 🔵 یعنی اگر ما معتقد باشیم که جهان ذومراتب است، مراتب وجود شناختی مختلفی وجود دارد. اساساً دین یعنی اینکه شما قائل به وجود مراتب در این جهان باشید. اگر ما مراتب…

پرسش امکان بشر است

پرسش امکان بشر است کارگاه آموزشی مهدی بنایی جهرمی در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی معرفی استاد دکتر مهدی بنایی جهرمی، استاد و پژوهشگر فلسفه، مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌باشد. «نسبت ما و غرب» و…