مرور برچسب

فوکو

شرق شناسی ادوارد سعید

📜شرق شناسی "....هنگامی که یک شرق شناس #فرهیخته در کشور مورد مطالعه اش سفر می کرد آنچه در #ذهن داشت همواره عبارت بود از نکته های تجریدی و به دور از واقعیت ملموس در خصوص «تمدن» تحت مطالعۀ او. به ندرت اتفاق می افتاد که شرق شناسان به چیزی…

جامعه شناسی منطق جهان مدرن در حوزه اجتماعیات

📜جامعه شناسی منطق دوران مدرن در حوزه اجتماعیات "...نظریۀ اجتماعی در پی آن است که (در مقابل شکل های سیاسی جزئی) جامعه را همچون یک کل دریابد؛ در خصوص انواع گوناگون جامعه قائل به تمایز است و در باب آنها دست به تعمیم می زند؛ و به ویژه دل مشغول…