مرور برچسب

مدرنتیه

دومین وجه سوء فهم از حضور دین در عرصه اجتماع

📜جمود و تحجر "....متدینان منحرف و کج سلیقه خشکه مقدس از هر طبقه ای برای جامعه خطرناک تر و مضرتر هستند.تاریخ نشان می دهد که بی رحمانه ترین جنگ ها، کشتارها و زجر و شکنجه ها به وسیله خشکه مقدسان صورت گرفته است. بزرگ ترین #نمک نشناسی ها را…