مرور برچسب

مشروطه

مشروطه و تکوین حوزه عمومی

📜 مشروطه و ظهور حوزه عمومی «حقوق مشترکه‌ی نوعيه» در ادبیات نائینی بر تفکیک حق و حکم استوار است؛ مطابق این مبنای استنباطی، هر انسانی واجد یک سری حقوق و تکالیف متمایز و شخصی است؛ آنگاه که فرد از دنیای فردی خود خارج می شود، وارد قراردادهای…