مرور برچسب

هایدگر

متافیزیک و انسان جدید

📜متافیزیک و انسان مدرن تاریخ متافیزیک، تاریخ در حجاب رفتن هستی و به محاق فراموشی رفتن آن است؛ تاریخی که دیگر به هستی نمی‌پردازد و اموری چون ایده‌های افلاطونی و جوهر ارسطویی و.. را جایگزین آن می‌کند. این غفلت از هستی در شکل کامل شده خود با…

علم غربی، علم اروپایی و علم مدرن

📜ماهیت علم جدید امروزه وقتی واژه #علم را بکار می‌بریم مفید معنایی است کاملا مغایر با معنای واژه‌های doctorina و scientia که در #قرون‌وسطی به کار می‌رفت و همچنین مغایر با معنای واژه episteme در زبان یونانی، علم یونانی اصلا از سنخ علوم دقیقه…