مرور برچسب

ویتگنشتاین

مفهوم گفتمان و رویکردهای جدید زبان شناسانه

گفتمان و زبان شناسی "...بررسی دقیق و عمیق نظریات گفتمان ضمن آنکه نگاهی تاریخی را طلب می کند، نیازمند آن نیز است که به صورت مداوم نسبتش را با تحولاتی مشخص نماید که در دیگر حوزه‌های معرفتی از جمله فلسفه و به صورت خاص فلسفه زبان، زبان…