مرور برچسب

یونان

دیگرآگاهی شرط رسیدن به خودآگاهی

📜آگاهی و خودآگاهی در اندیشه غرب "..اگو(Ego)، پس از تجربه خویش در «آگاهی »، گمان می برد که حق دارد فرض کند که خودشناسی اش مطلق است، یعنی شناخت هر چیز، صرفا شناخت خویشتن است. او با عبور از مراحل گوناگون تجربه - «یقین حسی»، «ادراک»، «نیرو و…

مولفه‌های تفکر فلسفی ابتدایی در یونان

📜یونان و پگاه اندیشه فلسفی در رویکرد اساطیری مرزی میان شناخته (موضوع شناخت ) و شناسنده ( فاعل شناخت ) نبود. انسان اسطوره ای در دریای پرتلاطم هستی چون غریقی به هر سو رانده می‌شد. او مانند فیلسوف، نظاره‌گر بر کران مانده امواج نبود، بلکه…