مرور برچسب

بیژن عبدالکریمی

زمینه‌های طرح بحث علم دینی

🔵"...آگاهی دینی در مرتبه ای قرار دارد و آگاهی های بشری یک‌مرتبه دیگری دارند؛ 🔵 یعنی اگر ما معتقد باشیم که جهان ذومراتب است، مراتب وجود شناختی مختلفی وجود دارد. اساساً دین یعنی اینکه شما قائل به وجود مراتب در این جهان باشید. اگر ما مراتب…

تأملاتی پیرامون امکان یا عدم امکان تأسیس علوم انسانی اسلامی – بخش اول

در باب امکان یا عدم امکان تأسیس «علم دینی»، چند محور قابل‌طرح است: اولاً، پرسش اصلی چیست؟ ثانیاً، دلایل و انگیزه‌های طرح شدن مسئله چیست؟ ثالثاً، محل نزاع کجاست؟ ما درباره چه چیزی بحث می‌کنیم؟ آیا ما علم دینی می‌خواهیم یا علم جدید دینی…