مرور برچسب

داود فیرحی

مشروطه و تکوین حوزه عمومی

📜 مشروطه و ظهور حوزه عمومی «حقوق مشترکه‌ی نوعيه» در ادبیات نائینی بر تفکیک حق و حکم استوار است؛ مطابق این مبنای استنباطی، هر انسانی واجد یک سری حقوق و تکالیف متمایز و شخصی است؛ آنگاه که فرد از دنیای فردی خود خارج می شود، وارد قراردادهای…

تغییر نگاه حق و تکلیف از مشروطه

📜قوای استبدادیه و بیداری عقلای امت "...در این زمینه که دستمان نه تنها از دامان #عصمت ، بلکه از #ملکه #تقوی و #عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضدّ حقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم ، همچنانکه بالضروره معلوم است ، حفظ همان درجه مسلّمه از…