مرور برچسب

سعید زیباکلام

تفاوت اثبات و تایید در نظریه های علمی

📜معیارهای تایید و پذیرش "..چنانکه پیشتر متذکر شدیم، نتیجۀ مساعد، حتی اگر با آزمونهای به دست آمده باشد، نمی تواند #فرضیه را به صورت قطعی اثبات کند، بلکه کمابیش آن را از پشتیبانی شواهد بر خوردار می کند، یا کمابیش آن را تایید می کند. شدت و…

روش شناسی استقراگرایی

📜استقراگرایی "...کسانی که خود را در این قبیل رشته ها «دانشمند» می خوانند اغلب خود را پیرو روش تجربی #فیزیک می دانند. برای آنها ، این روش #تجربی شامل جمع آوری «واقعیات» به وسيلۀ مشاهده و آزمایش دقیق، و سپس استنتاج #قوانین و نظریه ها از آن…

بحران در فهم جدید از علم

📜عصر اضطراب "ما امروز زیر تابلوی «سقوط تمدن» زندگی میکنیم. این وضع بواسطه جنگ پدید نیامده است؛ جنگ تنها یکی از مظاهر آن وضع است. فضای روحانی به فضای واقعی خشکی تبدیل شده است که به نوبه خود واکنش نشان می دهد و از هر حيث نتایج مصیبت باری…

نسبت نهضت روشنفکری و انقلاب علمی

📜روشنگری "روشنگری خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است. صغارت، ناتوانی در به کار بردن فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. این صغارت خود - تحمیلی است اگر علت آن نه در سفیه بودن بلکه در فقدان عزم و شهامت در به کارگیری فهم…