مرور برچسب

سعید زیباکلام

بحران در فهم جدید از علم

📜عصر اضطراب "ما امروز زیر تابلوی «سقوط تمدن» زندگی میکنیم. این وضع بواسطه جنگ پدید نیامده است؛ جنگ تنها یکی از مظاهر آن وضع است. فضای روحانی به فضای واقعی خشکی تبدیل شده است که به نوبه خود واکنش نشان می دهد و از هر حيث نتایج مصیبت باری…

نسبت نهضت روشنفکری و انقلاب علمی

📜روشنگری "روشنگری خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است. صغارت، ناتوانی در به کار بردن فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. این صغارت خود - تحمیلی است اگر علت آن نه در سفیه بودن بلکه در فقدان عزم و شهامت در به کارگیری فهم…