مرور برچسب

سیاست

اوتوپیای یونانیان

📜بخشی از کتاب سیاست ارسطو "هر شهری، همچنانکه می دانیم ، نوعی #اجتماع است و هر #اجتماعی به قصد خیر برپا می گردد؛ زیر آدمی همواره می کوشد تا کاری را انجام دهد که خود #نیکو می پندارد . اما اگر همه جوامع به پاره ای از خیر نظر دارند، آن جامعه…

تغییر نگاه حق و تکلیف از مشروطه

📜قوای استبدادیه و بیداری عقلای امت "...در این زمینه که دستمان نه تنها از دامان #عصمت ، بلکه از #ملکه #تقوی و #عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضدّ حقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم ، همچنانکه بالضروره معلوم است ، حفظ همان درجه مسلّمه از…