مرور برچسب

سیاست

ماکیاوللی و علم سیاست جدید

📜ماکیاوللی و علم سیاست جدید "....گستاخی ماکیاوللی، که در نظر داشت درباره «شیوه» کشورداری سخن بگوید و به سازگاری توصیه هایش با ده فرمان اهمیت نمی داد، چشمگیر است. البته، معنای کار او رهایی سیاست از قید رهبری مذهبی است. این رخدادی شگفت انگیز…

اوتوپیای یونانیان

📜بخشی از کتاب سیاست ارسطو "هر شهری، همچنانکه می دانیم ، نوعی #اجتماع است و هر #اجتماعی به قصد خیر برپا می گردد؛ زیر آدمی همواره می کوشد تا کاری را انجام دهد که خود #نیکو می پندارد . اما اگر همه جوامع به پاره ای از خیر نظر دارند، آن جامعه…

تغییر نگاه حق و تکلیف از مشروطه

📜قوای استبدادیه و بیداری عقلای امت "...در این زمینه که دستمان نه تنها از دامان #عصمت ، بلکه از #ملکه #تقوی و #عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضدّ حقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم ، همچنانکه بالضروره معلوم است ، حفظ همان درجه مسلّمه از…