مرور برچسب

عبدالحسین کلانتری

فوکو و تاریخ جنون

"... #جنون #انسان را مجذوب می‌کرد، زیرا #معرفت پنداشته می‌شد. جنون معرفت بود، قبل از هر چیز از آن رو که این صور بی‌معنا در واقعیت عناصر معرفتی صعب و باطنی بودند که همگان بدان راه نداشتند. #دیوانه با سادگی معصومانه خود، این #معرفت…

مفهوم گفتمان و رویکردهای جدید زبان شناسانه

گفتمان و زبان شناسی "...بررسی دقیق و عمیق نظریات گفتمان ضمن آنکه نگاهی تاریخی را طلب می کند، نیازمند آن نیز است که به صورت مداوم نسبتش را با تحولاتی مشخص نماید که در دیگر حوزه‌های معرفتی از جمله فلسفه و به صورت خاص فلسفه زبان، زبان…