مرور برچسب

عبدالحسین کلانتری

تاریخ جنون در بیان فوکو

📜فوکو و تاریخ جنون "...جنون انسان را مجذوب می‌کرد، زیرا معرفت پنداشته می‌شد. جنون معرفت بود، قبل از هر چیز از آن رو که این صور بی‌معنا در واقعیت عناصر معرفتی صعب و باطنی بودند که همگان بدان راه نداشتند. دیوانه با سادگی معصومانه خود، این…

پیدایش کلینیک و زایش انسان مدرن

📜پزشکی و ابژه‌های مورد مشاهده از قرن هجدهم، پزشکی گرایش یافت تاریخ خود را طوری روایت کند که گویی بستر بیمار جایگاه همواره ثابت و پایدار تجربه بوده است؛ برخلاف نظریه‌ها و نظام‌ها که مدام در معرض تغییر قرار داشته‌اند و خلوص شواهد بالینی را…

فوکو و تاریخ جنون

"... #جنون #انسان را مجذوب می‌کرد، زیرا #معرفت پنداشته می‌شد. جنون معرفت بود، قبل از هر چیز از آن رو که این صور بی‌معنا در واقعیت عناصر معرفتی صعب و باطنی بودند که همگان بدان راه نداشتند. #دیوانه با سادگی معصومانه خود، این #معرفت…

مفهوم گفتمان و رویکردهای جدید زبان شناسانه

گفتمان و زبان شناسی "...بررسی دقیق و عمیق نظریات گفتمان ضمن آنکه نگاهی تاریخی را طلب می کند، نیازمند آن نیز است که به صورت مداوم نسبتش را با تحولاتی مشخص نماید که در دیگر حوزه‌های معرفتی از جمله فلسفه و به صورت خاص فلسفه زبان، زبان…