مرور برچسب

عقل نظری

تقابل مفهوم علم انسانی نزد فارابی و متفکرین دنیای مدرن

فارابی و علم مدنی "...فارابی انجام کارهای حکومتی را «سیاست» می خواند. بدین سان سیاست در علم مدنی او جایگاه مهمی دارد. او علم مدنی را فلسفه عملی یا انسانی می خواند که از فلسفه نظری، شامل ریاضیات، علم طبیعی و علم الهی، متمایز است. ما…

عقل عملی و عقل نظری

📜عقل نظری و عملی "بدان که فلسفه عبارت است از استكمال نفس انسانی به سبب #معرفت و شناخت حقایق موجودات - آنگونه که هستند . و #حكم به وجود آنها از روی تحقیق و ثبوت، همراه با براهين، نه از روی گمان و تقلید و پندار - به مقدار طاقت و وسع #انسانی…

معانی مختلف عقل در جهان اسلام – قسمت سوم – عقل عملی و نظری

📜عقل نظری و عملی "بدان که فلسفه عبارت است از استكمال نفس انسانی به سبب معرفت و شناخت حقایق موجودات - آنگونه که هستند . و حكم به وجود آنها از روی تحقیق و ثبوت، همراه با براهين، نه از روی گمان و تقلید و پندار - به مقدار طاقت و وسع انسانی - و…