مرور برچسب

غرب شناسی

شرق شناسی ادوارد سعید

📜شرق شناسی "....هنگامی که یک شرق شناس #فرهیخته در کشور مورد مطالعه اش سفر می کرد آنچه در #ذهن داشت همواره عبارت بود از نکته های تجریدی و به دور از واقعیت ملموس در خصوص «تمدن» تحت مطالعۀ او. به ندرت اتفاق می افتاد که شرق شناسان به چیزی…

رویکرد غرب گریزی در مواجهه با غرب

"...صاحبان این رویکرد سوم می گويند که ما بايد به ماقبلِ همين دوران برگرديم. باید يک زندگی ساده و بسيطی داشته باشيم و مانع استحاله در این تمدن شويم و مواظب باشيم اقتضائات آن در زندگی ما نفوذ نکند. مجتهد بزرگوار دوران مشروطه، مرحوم ميرزا…

اهمیت شناخت غرب

📜اهمیت شناخت غرب "...غرب یک منطقه جغرافیایی نیست غرب جایی نیست که در آن سیاست و ایدئولوژی خاصی حاکم باشد، غرب اروپا و آمریکا نیست؛ آن را مجموعه علم و عقل و تکنیک و سیاست و ادبیات جدید و متجدد نیز نمی توان دانست بلکه غرب شرط پدید آمدن علم…

نسبت نهضت روشنفکری و انقلاب علمی

📜روشنگری "روشنگری خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است. صغارت، ناتوانی در به کار بردن فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. این صغارت خود - تحمیلی است اگر علت آن نه در سفیه بودن بلکه در فقدان عزم و شهامت در به کارگیری فهم…

مهمترین چالش ما در دوران جدید

📜تعیین جایگاه غرب شناسی در برنامه ریزی اجتماعی "....ابتدا باید مفهوم دینداری را درون جامعه خود و جامعه بشری توسعه بدهیم. ما باید مفهوم دینداری، مفهوم توحید و مفهوم ولایت الهیه را به گونه ای تبیین کنیم که همه شئون حیات را بپوشاند. این…