مرور برچسب

فلسفه یونان

سیری در ابعاد نظری و عملی الهیات یونان باستان

📜 تئوس در فرهنگ اساطیری یونانیان خدایان و نامیرایان یونانی قدرت‌هایی هستند که جلوه‌های گوناگون کیهانی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را در هم می‌آمیزند و این آمیزش چنان است که نمی‌توان اجزای آن را از یکدیگر جدا انگاشت. درمذهب یونانیان کهن و…

تئولوژی و سرآغاز اندیشیدن در یونان

📜 تئوس در اندیشه یونان باستان ارسطو وقتی می‌خواهد طالس را معرفی کند، می‌گوید طالس معتقد بود که آرخه یا مبدأ همه چیز آب است و یا جمله‌ی معروف دیگر طالس را ذکر می‌کند که: همه چیز مملو از خدایان است، شاید به این دلیل که...؛ یعنی این سخن نیاز…

فلسفه یونان و انسان سیاسی

‌ 📜 فلسفه کلاسیک ومسئله #انسان سیاسی مهمترین موضوع فلسفه‌سیاسی، #زندگی فلسفی است: فلسفه نه به عنوان #آموزش یا #نظامی از معرفت، بلکه به عنوان راه زندگی، راه حل مسائلی را ارائه می‌دهد که به زندگی #سیاسی ، پویایی می‌بخشد. تکاندهنده‌ترین…

مفهوم علم اپیستمه در نزد یونانیان

📜 اپیستمه و وجهه نظر یونانیان به جهان پرسش از فلسفه هم از نظر محتوا و هم از حيث نحوه #پرسش امری يونانی است. #هايدگر فلسفه را حقيقتا امری يونانی می‌داند كه خاستگاه يونانی داشته و صرفا در يونان امكان تحقق داشته است. او می‌پرسد چرا چنين است؟…