مرور برچسب

مسعود درخشان

ظهور و افول مرکانتلیسم و ظهور اندیشه فیزیوکراسی

📜ملاحظاتی پیرامون نتایج کاهش بهره و افزایش ارزش پول "....کشوری که معادن غنی ندارد، تنها دو راه برای افزایش ثروت پیش رو دارد: فتح کشورهای دیگر یا بازرگانی. رومیان به طریق اول به ثروت جهان دست یافتند؛ اما به نظر من در شرایط کنونی هیچ کس آن…

انقلاب صنعتی و نتایج آن

📜انقلاب صنعتی "در برهه کوتاه سالهای سلطنت جورج سوم تا تاجگذاری پسرش ویلیام چهارم، چهره انگلستان دستخوش دگرگونی شد. مناطقی که طی قرنهای متوالی به صورت زمینهای باز مورد کاشت و بهره برداری قرار می گرفت، یا زمینهایی کاشت نشده که به صورت مراتع…

نسبت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی

📜اقتصاد اسلامی "...درک اقتصاد اسلامی و ویژگیهای پیشرفت اقتصادی اسلامی جز از طریق بررسی تفاوتهای مبنایی که ریشه در ایدئولوژی، جهان بینی و نگرشهای فرهنگی دارد امکان پذیر نیست. تفاوت اصلی دیدگاه های الهی از دیدگاه صادی در ایمان به غیب است.…