مرور برچسب

مهدی بنایی جهرمی

پرسش از وجهِ عرفانیِ فرهنگِ ایرانی

📜خصلت شاعرانگی ایرانیان "...پیوند و ارتباط درونی ایرانیان با شاعران بزرگشان از چه سنخ است که چنین به اعماق سرشتشان رسوخ کرده و سایه ای سنگین بر کل جهان بینی آنان افکنده است؟ ایرانیان مقهور و مسحور نبوغ گرانمایه شاعرانشان، دمی از حضور فعال…

متافیزیک و انسان جدید

📜متافیزیک و انسان مدرن تاریخ متافیزیک، تاریخ در حجاب رفتن هستی و به محاق فراموشی رفتن آن است؛ تاریخی که دیگر به هستی نمی‌پردازد و اموری چون ایده‌های افلاطونی و جوهر ارسطویی و.. را جایگزین آن می‌کند. این غفلت از هستی در شکل کامل شده خود با…

پرسش انضمامی چه پرسشی است.

مدرنیته و تاریخی‌گری "...برداشت #مدرن از تاریخ، نخستین بار، در نیمه دوم قرن هیجدهم در آثار ویکو، منتسکیو، ولتر، هردر، کندرسه و امثال آن‌ها ظهور یافت. گرچه برخی از آنان، تاریخ را به سان کل قلمداد نمی‌کردند، اما در اینکه #تاریخ راه حل موثقی…

پرسش امکان بشر است

پرسش امکان بشر است کارگاه آموزشی مهدی بنایی جهرمی در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی معرفی استاد دکتر مهدی بنایی جهرمی، استاد و پژوهشگر فلسفه، مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌باشد. «نسبت ما و غرب» و…