مرور برچسب

مهدی میرباقری

نتایج بحث از «فلسفه تاریخ»

📜فلسفه تاریخ "فلسفه تاريخ، علمی نظری است كه به تحليل و تعليل تاريخ به مثابه كليتی فراگير و منسجم و مبتنی بر روابط قاعده مند می پردازد؛ به گونه ای كه نتايج آن، معطوف به كاركردهای عينی است و در آن، سؤالاتی همانند علل پيدايش و تكامل تاريخ،…

آیت الله سید محمد مهدی میرباقری : ضرورت بحث از فلسفهٔ تاریخ

📜ثمرات بحث از فلسفه تاریخ "...بحث فلسفه تاریخ خلأهایی را پر می‌کند و دستاوردهای مثبت مهمی برای ما دارد که در حوزه عمل به کار می‌آید. یکی از ضرورت‌ها و نتایج این بحث آن است که اگر ما بخواهیم مدعی تمدن و بخصوص تمدنی جهانی باشیم و برای آینده…

سه تحلیل در علم دینی – بخش سوم

جهت‌گیری معرفت بشری در جبهه حق و باطل دوگانگیِ محسوس در این درگیری‌ها، دو مسیر با دو برآیند پیچیده پیدا می‌شود. در هر دو تمدن، دانش وجود دارد؛ اعم از دانش‌های نظری و عملی. در هر دو تمدن، زبان، ادبیات، هنر و همه ظرفیت‌های تمدنی…

رویکردهای مختلف تمدنی به علم دینی

بستر الهیاتی تمدن دینی از آنجاکه اراده‌ها می‌توانند در مسیر رشد یا غی حرکت کنند، دو نظام رشد و غی - یا نظام حق و باطل - شکل گرفته است. از یک سو جبهه حق بر محور انبیاء الهی و از سوی دیگر، جبهه باطل بر محور شیاطین و فراعنه، در طول تاریخ…

سه تحلیل در علم دینی – بخش دوم

علم دینی از زاویه جامعه‌شناسی معرفت  زاویه دیگر، بحث جامعه‌شناسانه است که در آن، از جامعه‌شناسی معرفت بحث می‌شود و فرآیندهای اجتماعی تولید معرفت کانون دقت قرار می‌گیرند. اینجا هم باید اثبات شود که فرآیندهای اجتماعی به دینی و غیر دینی تقسیم…

رویکرد غرب گریزی در مواجهه با غرب

"...صاحبان این رویکرد سوم می گويند که ما بايد به ماقبلِ همين دوران برگرديم. باید يک زندگی ساده و بسيطی داشته باشيم و مانع استحاله در این تمدن شويم و مواظب باشيم اقتضائات آن در زندگی ما نفوذ نکند. مجتهد بزرگوار دوران مشروطه، مرحوم ميرزا…

رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب

📜رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب "...دسته ديگر روشن فکران، روشن فکران مسلمان هستند كه البته از آنها به روشن فکران اسلامی تعبير نمی كنم؛ چرا كه تفکر اسلامی آنها در مسيری که برای تکامل اجتماعی تعريف می کنند، حضور فعال ندارد. آنها فقط…

مهمترین چالش ما در دوران جدید

📜تعیین جایگاه غرب شناسی در برنامه ریزی اجتماعی "....ابتدا باید مفهوم دینداری را درون جامعه خود و جامعه بشری توسعه بدهیم. ما باید مفهوم دینداری، مفهوم توحید و مفهوم ولایت الهیه را به گونه ای تبیین کنیم که همه شئون حیات را بپوشاند. این…

رویکرد غرب پذیری در مواجهه با غرب

📜شاخصۀ روشن فکر سکولار "....دنیای شرق فرهنگی که در مقابل غرب فرهنگی است، معمولاً تابع روشن فکران غربی بوده اند و تحت تأثیر آنها فضای روشن فکری را تصوير می کردند. از نظر آنها وقتی تکامل مادی تعریف شد، دين عامل مزاحمت تکامل اجتماعی است لذا…