مرور برچسب

میثم سفیدخوش

ایده دانشگاه

📜ایده دانشگاه "...دانشگاه پاریس با ایده فلسفی خدمت به الهیات سامان یافت. سایر دانشگاه هایی که در اروپای آن زمان تأسیس شدند از ایده دانشگاه پاریس الهام گرفته اند. دومین ایده مهم فلسفی که نسل جدیدی از دانشگاه ها را با محوریت دانشگاه هاله به…

تاریخ تولد دانشگاه در اروپا

📜نخستین دانشگاه ها "پیش از قرن يازدهم در پاریس مدارس فعال وجود داشت؛ در ليل دولایسته ، در «صومعۀ نتردام » ، یعنی در منازل مقامات کلیسا که دور کلیسای جامع ساخته شده بودند. استادان عموما جزو رؤسای کشیشان کلیسا بودند. در آغاز قرن دوازدهم این…

آکادمی، وجه تمایز یونان از دیگر فرهنگ‌ها

📜یونانیان و تاریخ تربیت انسانی "...آغاز تاريخ #يونان همچون آغاز تصوری تازه از آدمی و ارزش‌گذاری تازه به فرد انسانی نمایان است. این تصور تازه عينا برابر با این اندیشه است که #روح هر فرد انسانی فی نفسه غایتی خاص و ارزشی بی کران است و این…

فراغت و اندیشیدن به امور

📜فراغت و اندیشیدن "...بنابراین کسی که احتمالا برای نخستین بار هنری، از هر گونه، را - که فراتر از ادراکهای حسی همگان بود - کشف کرد، از سوی انسانها مورد ستایش قرار گرفت؛ تنها نه بدان علت که در کشفیات او چیزی سودمند یافت می شد، بلکه بدان…