مرور برچسب

کانت

دیلتای و علوم انسانی

📜 دیلتای و نقد عقل تاریخی به نظر دیلتای، تبیین کامل سوژه اقتضاء می‌کند که ما محدود به قوای شناختی نشده و قوای ارادی و عاطفی را هم لحاظ کنیم. لازمه این کار جابجایی ایده «حکم» کانتی با تبیین جامع‌تری از رابطه انسان با جهان، تغییر مکان سرچشمه…

عقل در دوران مدرن

📜عقل در دوران مدرن "...نیوتن نخستین بار برای شناخت طبیعت راهی را نشان داد که از فرضیات دلبخواهی و خیالی به مفهوم روشن می انجامید و از تاریکی به روشنایی می رسید: «طبیعت و قوانین آن در تاریکی نهفته بودند خدا گفت: بگذاریم نیوتن بیاید و همه…

عقل در دوران مدرن

📜عقل در دوران مدرن "...نیوتن نخستین بار برای شناخت طبیعت راهی را نشان داد که از فرضیات دلبخواهی و خیالی به مفهوم روشن می انجامید و از تاریکی به روشنایی می رسید: «طبیعت و قوانین آن در تاریکی نهفته بودند خدا گفت: بگذاریم نیوتن بیاید و همه…