مرور برچسب

یاسر خوشنویس

اپیزود ۳۰ پادکست گفتمان : تلاش های نیوتون در شکل دهی فیزیک به معنای امروزی

"..بسیاری از معاصران دستاورد نیوتن را نشان دهنده كمال ماشین انگاری و مورخان آن را نقطه اوج انقلاب علمی معرفی کرده اند. به یقین، نیوتن حرکت گالیله ای را برای تثبیت حوزه هایی که یک طرح فلسفه طبیعی واحد را می توان به نحوی مشروع درباره آنها به…

اپیزود ۲۹ پادکست گفتمان : توسعه علم مکانیک و تاثیر آن در ظهور پدیده ماشین انگاری جهان

📜ماشین انگاری "در فرانسه، پی یر گاسندی (۱۵۹۲-۱۶۵۵) اتمیست معتقد بود «ما اشياء طبیعی را به همان نحوی می کاویم که اشیائی را که خودمان ساخته ایم بررسی میکنیم». و ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی، رنه دکارت (۱۵۹۶و ۱۶۵۰)، اظهار می کرد: «تفاوتی میان…

اپیزود ۲۱ پادکست گفتمان : نقش بیکن در شکل گیری علم جدید

📜بیکن و الهام های جدید در عرصه علم "در سال ۱۶۲۰، فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی متنی را با عنوان «احیای کبیر» منتشر کرد. در حالی که خود عنوان نویدبخش نوسازی مرجعیت باستانی بود، صفحه نقاشی شده آغاز کتاب یکی از زنده ترین بیان های تصویری از خوش…

اپیزود ۲۰ پادکست گفتمان : نقش گالیله در شکل گیری علم جدید

📜گالیله و لکه های خورشیدی "...نه مشاهدات گالیله درباره لکه های خورشیدی، بلکه تفسیر خاص او از آنها بود که چالشی جدی علیه کل ساختمان فلسفه طبیعی سنتی به حساب می آمد، فلسفه ای که از ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق.م.) به ارث رسیده بود و فیلسوفان مدرسی…

انتقال از هیئت قدیم به نجوم جدید توسط کوپرنیک و کپلر

📜برخی از معضلات پیش روی جهان بینی ارسطویی "...قصد ندارم چنین القا کنم که انگار از عهد ارسطو تا قرن ۱۷ جورچین جهان بینی ارسطویی دست نخورده ماند و سپس تقریبا یک شبه باید از آن صرف نظر می شد. در واقع این جورچین، در طول دوهزار سال حدفاصل عهد…

پادکست گفتمان اپیزود ۱۸ : پیوستگی فیزیک و متافیزیک در علم قدیم

به نظر ارسطو و به نظر فلاسفه دوره میانه و مدرن آغازینی که پیرو او بودند، عناصر خاک، هوا، آب و آتش «حرکت طبیعی» خود را داشتند و «طبق طبیعت خود» آنگونه حرکت می کردند. همچنان که دیده ایم، حرکت طبیعی برای عنصر خاک حرکت مستقیم رو به پایین به سمت…