مرور

ویدئو

هوسرل و بحران علم جدید

📜 ما و غایت نفسانی انسان اروپایی صورت نفسانی اروپا را چگونه باید بیان کرد؟ صورت نفسانیت اروپا نشانه‌ای است برای تمام گروه‌ها و دستاوردهای فرهنگی آنان و فصل ممیزی است که به تمام آنها وحدت می‌بخشد. صورت نفسانی عبارت است از صورت فلسفی که حال…

وجه الهی بودن حکمت اسلامی

📜حکمت مشرقی "...نمی توان همه اندیشه ابن سینا را به این جنبه عقلی و استدلالی محدود داشت. همه این جنبه پیش درآمد یا شاید شرط لازم برای ساخت دیگری از اندیشه اوست که به موجب آن او به معنای واقعی کلمه حکیم متأله یا فیلسوف مشرقی (اشراقی) به شمار…

منفعت شخصی و امر اجتماعی

📜تقسیم کار "...این تقسیم کار که منشأ امتیازات بسیار است در اصل حاصل خرد هیچ انسانی که با پیش بینی و به منظور چنین غنای همه جانبه ای که از تقسیم کار حاصل آمده، نبوده است. تقسیم کار در واقع پیامد تدریجی و بسیار کند گرایشی معین در سرشت انسان…

مدرنیته و حقوق بشر

📜 کانت و برابری حیثیات انسانی محوری ‌ترین تلاش كانت در حوزه اخلاق ارائه آموزه‌هایی است که در فرایندی صرفأ عقلانی به دست آمده باشند. در گفتمان اخلاق کانتی عمل مبتنی بر اراده آزاد و همراه با نیت خیری (Good wil) که ریشه در استقلال و آزادی…

سیری در ابعاد نظری و عملی الهیات یونان باستان

📜 تئوس در فرهنگ اساطیری یونانیان خدایان و نامیرایان یونانی قدرت‌هایی هستند که جلوه‌های گوناگون کیهانی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را در هم می‌آمیزند و این آمیزش چنان است که نمی‌توان اجزای آن را از یکدیگر جدا انگاشت. درمذهب یونانیان کهن و…

نتایج بحث از «فلسفه تاریخ»

📜فلسفه تاریخ "فلسفه تاريخ، علمی نظری است كه به تحليل و تعليل تاريخ به مثابه كليتی فراگير و منسجم و مبتنی بر روابط قاعده مند می پردازد؛ به گونه ای كه نتايج آن، معطوف به كاركردهای عينی است و در آن، سؤالاتی همانند علل پيدايش و تكامل تاريخ،…

اولین کارکرد حوزه در نسبت با علوم انسانی

📜حوزه و علوم انسانی "...ما نمی گوییم علوم انسانی غیر مفید است؛ ما می گوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است؛ بحث سر این است. محل کلام بین آنچه که ما می گوییم و آنچه که ایشان فرمودند، دو تاست. اصلا مرکز اثبات و نفی، یک چیز نیست. بحث سر این…

جامعه شناسی به مثابه بنیاد علوم در نظر «آگوست کُنت»

📜جامعه شناسی و طرح فیزیک اجتماعی ابداع حوزه نظریه اجتماعی جهشی تکاملی و نقطه عطفی در تاریخ نظریه‌پردازی تجدد به حساب می‌آید. جامعه‌شناسی ضمن پیروی و تبعیت از روش‌شناسی‌ای که در انقلاب علمی و به وسیله دانشمندانی چون نیوتن اعتبار و…

انسان به مثابه سوژه

📜 روشنگری و به قدرت رسیدن «من» چه راحت است صغير بودن! دیگرانی که از سر خیرخواهی، سرپرستی انسان‌های صغیر را برعهده گرفته‌اند زود درمی‌یابند که بخش اعظم نوع بشر برداشتن گام به سوی بلوغ ذهنی را نه تنها دشوار بلکه بسیار خطرناک می‌دانند. دیگران…

معانی مختلف عقل در جهان اسلام – قسمت ششم – عقل سِعی

📜 عقل کلی در حکمت اسلامی " ...بعد از تنزل به مرتبه تعین ثانی، تنزل است به مرتبه ارواح که آن را عالم غیب و عالم امر و عالم علوی و عالم ملکوت گویند و آن عبارت از عالمی است که اشارت حسی بدان راه نیابد. چنان که عالم شهادت ، عبارت از عالمی است…