گفتمان / اندیشیدن گام برداشتن به سمت کرانه هاست.

→ رفتن به گفتمان / اندیشیدن گام برداشتن به سمت کرانه هاست.