مرور برچسب

اقتصاد

ظهور و افول مرکانتلیسم و ظهور اندیشه فیزیوکراسی

📜ملاحظاتی پیرامون نتایج کاهش بهره و افزایش ارزش پول "....کشوری که معادن غنی ندارد، تنها دو راه برای افزایش ثروت پیش رو دارد: فتح کشورهای دیگر یا بازرگانی. رومیان به طریق اول به ثروت جهان دست یافتند؛ اما به نظر من در شرایط کنونی هیچ کس آن…

منطق نتیجه‌بخش دنیای مدرن

📜آزادی مالکیت و حاکمیت قانون "...در کنار سنتهای مسیحی و مدنی، و گاه درآمیخته با آنها، سنت حقوق شناسی مدنی قرار دارد. این سنت نیز مانند دو سنت قبلی خاستگاه کلاسیک دارد و در آئین نامه قانون مدنی، منشوری که پوستینیان آن را در قرن ششم میلادی…

منفعت شخصی و امر اجتماعی

📜تقسیم کار "...این تقسیم کار که منشأ امتیازات بسیار است در اصل حاصل خرد هیچ انسانی که با پیش بینی و به منظور چنین غنای همه جانبه ای که از تقسیم کار حاصل آمده، نبوده است. تقسیم کار در واقع پیامد تدریجی و بسیار کند گرایشی معین در سرشت انسان…

جامعه شناسی منطق جهان مدرن در حوزه اجتماعیات

📜جامعه شناسی منطق دوران مدرن در حوزه اجتماعیات "...نظریۀ اجتماعی در پی آن است که (در مقابل شکل های سیاسی جزئی) جامعه را همچون یک کل دریابد؛ در خصوص انواع گوناگون جامعه قائل به تمایز است و در باب آنها دست به تعمیم می زند؛ و به ویژه دل مشغول…