مرور برچسب

تمدن غرب

رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب

📜رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب "...دسته ديگر روشن فکران، روشن فکران مسلمان هستند كه البته از آنها به روشن فکران اسلامی تعبير نمی كنم؛ چرا كه تفکر اسلامی آنها در مسيری که برای تکامل اجتماعی تعريف می کنند، حضور فعال ندارد. آنها فقط…