مرور برچسب

تمدن غرب

فهم انسان مسیحی قرون وسطی از خود

📜انسان مسیحی "...هنگامی که اوگوستینوس مشاهده کرد نظریه پلاگیوس و حذف انتقال گناه نخستین اساس سنت کلیسا یی را به خطر می اندازد، با جدیت تمام با این نظر مخالفت و از سنت پولوسی، دفاع کرد. به نظر او گناه آدم با پیوستگی جوهری انسانها با او به…

رویکردهای مختلف تمدنی به علم دینی

بستر الهیاتی تمدن دینی از آنجاکه اراده‌ها می‌توانند در مسیر رشد یا غی حرکت کنند، دو نظام رشد و غی - یا نظام حق و باطل - شکل گرفته است. از یک سو جبهه حق بر محور انبیاء الهی و از سوی دیگر، جبهه باطل بر محور شیاطین و فراعنه، در طول تاریخ…

رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب

📜رویکرد غرب گزینی در مواجهه با غرب "...دسته ديگر روشن فکران، روشن فکران مسلمان هستند كه البته از آنها به روشن فکران اسلامی تعبير نمی كنم؛ چرا كه تفکر اسلامی آنها در مسيری که برای تکامل اجتماعی تعريف می کنند، حضور فعال ندارد. آنها فقط…