مرور برچسب

حسین شهرستانی

فلسفه یونان و انسان سیاسی

‌ 📜 فلسفه کلاسیک ومسئله #انسان سیاسی مهمترین موضوع فلسفه‌سیاسی، #زندگی فلسفی است: فلسفه نه به عنوان #آموزش یا #نظامی از معرفت، بلکه به عنوان راه زندگی، راه حل مسائلی را ارائه می‌دهد که به زندگی #سیاسی ، پویایی می‌بخشد. تکاندهنده‌ترین…